بایگانی برای دسته ’ سخنراني‌ها – الهیات ‘

مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار هشتم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنرانی ها- فلسفی

مدرنیست های مسلمان بر مبنای «طبیعت گرایی متافیزیکی حداکثری» یا «طبیعت گرایی متافیزیکی حداقلی» یا وجود عالم غیب(خدای متشخص، بهشت و جهنم، معجزه، و…) را به کلی انکار می کنند و یا معتقدند که حتی اگر عالم غیبی هم وجود داشته باشد، موجودات این عالم هیچ دخالتی در جهان طبیعت ندارند. آموزه «طبیعت گرایی روش […]مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار هفتم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنرانی ها- فلسفی

به محض رها کردن متافیزیک فیزیکالیستی، همه عناصر لازم برای خدای متشخص به مثابه وجود دارای ذهن، اراده، آگاهی و نیت مندی (بر اساس پدیده شناسی هوسرل، آگاهی چیزی جز نیت مندی نیست) گشوده می شود. خدایی که استعلایی و قادر به ارتباط زبانی با آدمیان (وحی و دعا) است. آیا معجزات ممکن است؟ (پرسش […]مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار ششم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنرانی ها- فلسفی


مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار پنجم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنرانی ها- فلسفی


مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار چهارم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنرانی ها- فلسفی


مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار سوّم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنرانی ها- فلسفی


مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار دوّم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنرانی ها- فلسفی


مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار اوّل

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنرانی ها- فلسفی


دوزخ به مثابه تبعید خودخواسته

بدست • 14 آوریل 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات٬سخنرانی ها- فلسفی


عشق، پیری، و تنهایی

بدست • 3 مارس 2023 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات٬سخنرانی ها- فلسفی