مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار هشتم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬ سخنراني‌ها - الهیات٬ سخنرانی ها- فلسفی

مدرنیست های مسلمان بر مبنای «طبیعت گرایی متافیزیکی حداکثری» یا «طبیعت گرایی متافیزیکی حداقلی» یا وجود عالم غیب(خدای متشخص، بهشت و جهنم، معجزه، و…) را به کلی انکار می کنند و یا معتقدند که حتی اگر عالم غیبی هم وجود داشته باشد، موجودات این عالم هیچ دخالتی در جهان طبیعت ندارند. آموزه «طبیعت گرایی روش شناختی» نیز مدعی است که هر پدیده طبیعی را فقط و فقط باید با علل طبیعی تبیین کرد. طبیعت گرایی روش شناختی هم نهایتا مبتنی بر طبیعت گرایی متافیزیکی حداکثری و یا حداقلی است.
اما در اینجا باید درک مان را از مفهوم علیت موجود در طبیعت تدقیق کنیم: دو مفهوم متمایز و غیر قابل تحویل از علیت وجود دارد: اول- علیت تولیدی و ایجادی که علوم تجربی طبیعی غالباً بر آنها متکی است. دوم- علیت اتکایی یا شرطی های خلاف واقع که اموری چون نیت مندی و اراده و آگاهی جزو این گونه علل هستند. خدای متشخص نیت مند صاحب اراده به عنوان پدیده ی غیر فیزیکی، از این طریق بر جهان طبیعت تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، تبیین های شخصی داریم که متعلق به فاعل نیت مند بوده و براساس علل غایی پیش می روند.

معجزه محصول اراده خدای متشخص است و براساس شرطی های خلاف واقع یا تبیین های شخصی تبیین می شود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.