مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار نهم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬ سخنراني‌ها - الهیات٬ سخنرانی ها- فلسفی

اگر خدای متشخص ای وجود داشته باشد که در جهان با نقض قوانین طبیعی دخالت می کند(معجزه)، معجزات را نه براساس علیت ایجادی تولیدی، بلکه براساس علیت اتکایی (قائمیت) و علیت غایی(تبیین شخصی) باید توضیح داد. نفی طبیعت گرایی متافیزیکی حداکثری و حداقلی و پیش فرض های متافیزیکی طبیعت گرایی روش شناختی، راهگشای امکان پذیری و معقولیت وقوع معجزات است.

پرسش معرفت شناختی این است: به فرض وقوع معجزات و معقولیت متافیزیکی آن، از نظر معرفت شناختی چه ملاک هایی وجود دارد که فلان رخداد بزرگ و استثنایی، مصداق معجزه است؟ پاسخ هیوم به طور مطلق به این پرسش منفی بود. به گفته او، میان: الف- گزارش های مومنان که درباره دین خود اغراق فراوان کرده و می کنند، درباره رخدادهای نادر و تکرار ناپذیر به عنوان معجزه و ب- قوانین علوم تجربی به عنوان قوانین تکرار پذیر و قابل آزمایش همگانی؛ همیشه کفه قوانین علمی بر گواهی های دینداران سنگینی می کند. اما حکم کلی هیوم منتج نیست و می توان شواهد نقضی برای ابطال آن حکم کلی ارائه کرد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.